مقالات

۱– الاینمنت کردن شفت عمودی واحدهای توربین ژنراتور نیروگاههای برق آبی مشاهده

۲- اندازه گیری و ارزیابی ارتعاشات واحد ۶ نیروگاه برق آبی شهید عباسپور مشاهده

۳- بهینه سازی هندسی اجکتورهای سیستم تخلیه نیروگاه آبی مطالعه موردی نیروگاه دز مشاهده

۴- تحلیل جریان و سیستم هیدرولیک شیر پروانه ای مطالعه موردی نیروگاه دز مشاهده

۵- بهینه سازی سیستم خنک کاری نیروگاه برق آبی مطالعه موردی نیروگاه دز مشاهده

۶- بررسی تاثیر رسوب بر کارایی حرارتی و اگزرژی مبدلهای ترانسفورمرهای نیروگاه دز – مطالعه موردی مشاهده

7-بررسی بکارگیری مدار بازیاب در سروموتورهای شیرهای پروانه ای برای جبران کمبود روغن در تانک
فشار- مطالعه موردی نیروگاه دز  مشاهده

8- بررسی قابلیت سیستم خنک کاری دیزل ژنراتور مدل 12V4000G23 در شرایط دمایی مختلف مشاهده

 

 

Develop by miladsoft.net