مدیران سابق شرکت

۱مهندس محمد حبیب پور

زمان تصدی  :  ۸۲ الی ۸۶

۲مهندس عبدالرضا ابیض

زمان تصدی : ۸۶ الی ۸۸

۳مهندس سعید رئوفی نسب

زمان تصدی : ۸۸ الی ۸۹

۴مهندس شکرالله عباسی

زمان تصدی : ۸۹ الی ۹۰

۵مهندس عبدالرضا ابیض

زمان تصدی : ۹۰ الی۹۳

6- مهندس محسن رستگارنیا

زمان تصدی : 93 الی 96

7- مهندس علی مکُاری بهبهانی

زمان تصدی : 96

مدیر عامل فعلی شرکت …

Develop by miladsoft.net