هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت عبارت اند از :

  1. محسن رستگار نیا

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
  2. محمد شیروانی

    عضو اصلی هیئت مدیره
  3. محمدرضا جلیل نیا

    عضو اصلی هیئت مدیره

Develop by miladsoft.net