بهره برداری از نیروگاه ها

نیروگاه 115/5 مگاواتی کلان تهران

سد و نیروگاه 90 مگاواتی امیر کبیر کرج

سد و نیروگاه 47 مگاواتی لتیان تهران

سد و نیروگاه 10 مگاواتی درودزن استان فارس