هیئت مدیره و مدیر عامل

اعضای هیئت مدیره

  1. سید مهران اسدی

    رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل  
  2. سید امین جزایری اصل

    نایب رئیس هیئت مدیره
  3. سعید رئوفی نسب

    عضو اصلی هیئت مدیره