هیئت مدیره و مدیر عامل

اعضای هیئت مدیره

  1. علی مکاری بهبهانی

    رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 
  2. محمدرضا جلیل نیا

    نایب رئیس هیئت مدیره
  3. سعید رئوفی نسب

    عضو اصلی هیئت مدیره