هیئت مدیره و مدیر عامل

اعضای هیئت مدیره

  1. سید مهران اسدی

    رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 
  2. حمید رضا همه وند

    نایب رئیس هیئت مدیره
  3. سعید رئوفی نسب

    عضو اصلی هیئت مدیره